al contingut a la navegació Informació de contacte

Ocupació via pública

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet presentar la sol·licitud de LLICÈNCIA PER RESERVA I OCUPACIÓ DE L'ESPAI DE LA VIA PÚBLICA i per algun dels següents conceptes:

 • OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES:
  • Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb materials o productes de la industria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els contenidors metàl·lics.
  • Ocupació o reserva especials i transitòria de la via pública
 • OCUPACIÓ AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:
  • Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, contenidors per la recollida i/o dipòsit de runes i altres aprofitaments anàlegs.
 • TANQUES, PUNTALS, BASTIDES, CASETES D’OBRA
  • Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancament, siguin o no per a obres i altres instal·lacions.
  • Ocupació de la via publica o terrenys d’ús públic amb bastides fixes, maquinària elevadora i altres elements anàlegs.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

Si es vol ocupar la via pública per els supòsits esmentats relacionats amb obres, caldrà que prèviament s'hagi presentat la comunicació prèvia d'obres o s'hagi obtingut la llicència d'obres corresponent, en funció del tipus d'obra que es vulgui portar a terme.

QUIN COST TÉ?

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit es realitzaran a l’inici del procés de tramitació.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determini la ordenança fiscal 21 de l'Ajuntament d’Almacelles.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

En aquest tràmit de llicència d’ocupació de la via pública, no serà obligatori.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

 • Model de sol·licitud d’ocupació de la via pública degudament complimentada. (carrer, lloc exacte, tipus d'ocupació, superfície i període de temps). 

          Model sol.licitud d’ocupació de via pública

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós  i estarà degudament signat. 

          Model d'autorització de representació

 • Croquis de la zona o espai a ocupar.
 • Justificant de pagament de la liquidació.

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment d’ocupació de via pública caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi rebut tota la documentació necessària per donar tràmit a la llicència d’ocupació de la via pública, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número de l’expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.