al contingut a la navegació Informació de contacte

Llicència d'obres Centre Històric

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet sol·licitar una LLICÈNCIA D’OBRES AL CENTRE HISTÒRIC.

Atenent a l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica està sotmès a llicència la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Per tant, en l’àmbit catalogat com a conjunt històric (illes de la Il·lustració) estan sotmesos a llicència els supòsits següents:

 TIPUS 1:

Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

 TIPUS 4:

 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

 TIPUS 5:

 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

 TIPUS 8:

 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.

 TIPUS 9:

 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En qualsevol moment abans de començar les obres.

L'interessat/ada ha de sol·licitar i obtenir la llicència municipal abans d'iniciar les obres preteses.

QUIN COST TÉ I COM ES POT FER EL PAGAMENT

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, es realitzarà un cop la llicència hagi estat aprovada per la Junta de Govern Local, prèviament a l’atorgament de la mateixa.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

Es obligatori dipositar una fiança segons article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 3:

En totes aquelles obres sigui en espai públic o privat, el sol·licitant de l’obra haurà de dipositar les fiances indicades en la llicència abans de començar l’obra i portar-ne el comprovant a l’Ajuntament.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material inferior a 1000 €.

FIANÇA: 200 €.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material superior a 1000 €.

FIANÇA s’aplicarà un 2% a l’import, amb un màxim de 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material inferior a 5000 €.

FIANÇA: 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material superior a 5000€.

FIANÇA: 3000 €.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA LLICÈNCIA D’OBRES AL CENTRE HISTÒRIC

PER TOTS EL TIPUS:

 • Model d’instància genèrica.

  Model instància ajuntament Almacelles

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós i estarà degudament signat.

  Model d’autorització de representació

 • Justificant de pagament de la liquidació.

ADDICIONALMENT PELS TIPUS 1, 4 I 5:

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 8:

 • Projecte signat per tècnic competent.
 • Assumeix de direcció de les obres signat per tècnic competent.
 • Certificat de solidesa de la coberta on s’emplacen els panells fotovoltaics.
 • Justificant i codi generat del tipus PRE22-XXXX resultants de realitzar la PRE-SOLICITUD d’autorització a través de la Sede Electrònica d’AESA. ( Si la superfície a instal·lar és superior a 100 m2).

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 9:

 • Model d’acceptació de residus adjuntant el justificant de pagament.
 • Memòria explicativa/croquis explicatiu o bé projecte tècnic que especifiqui l’actuació a realitzar.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent.(http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/copy_of_regim-de-comunicacio).

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de llicència d’obres al centre històric caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi aprovat la llicència per Junta de Govern Local, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.