al contingut a la navegació Informació de contacte

Llicència d'obres amb projecte

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet sol·licitar una LLICÈNCIA D’OBRES.

A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d’obra, segons l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica:

 • La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La instal·lació d’elements complementaris relacionats amb les obres, inclosos en el Reial Decret 2177/2004 o normativa que el substitueixi, com ara grues, sitges, bastides, etc.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • Els usos i les obres provisionals.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En qualsevol moment abans de començar les obres.

L'interessat/ada ha de sol·licitar i obtenir la llicència municipal abans d'iniciar les obres preteses.

QUIN COST TÉ I COM ES POT FER EL PAGAMENT

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, es realitzarà un cop la llicència hagi estat aprovada per la Junta de Govern Local, prèviament a l’atorgament de la mateixa.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

Es obligatori dipositar una fiança segons article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 3:

En totes aquelles obres sigui en espai públic o privat, el sol·licitant de l’obra haurà de dipositar les fiances indicades en la llicència abans de començar l’obra i portar-ne el comprovant a l’Ajuntament.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material inferior a 1000 €.

FIANÇA: 200 €.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material superior a 1000 €.

FIANÇA s’aplicarà un 2% a l’import, amb un màxim de 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material inferior a 5000 €.

FIANÇA: 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material superior a 5000€.

FIANÇA: 3000 €.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA LLICÈNCIA D’OBRES

 • Model d’instància genèrica.

  Model instància Ajuntament Almacelles

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós i estarà degudament signat.

  Model d'autorització de representació

 • Projecte redactat i signat per tècnic competent, en el qual es detalli, amb tota exactitud, les obres que es demanen, amb la correcció de dibuix, exactitud i presentació indispensables. Estarà visat pel col·legi professional competent.
 • Quan procedeixi, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita en el Registre de la Propietat.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent. (http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/ocupacio-via-publica)

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de llicència d’obres al centre històric caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi aprovat la llicència per Junta de Govern Local, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.