al contingut a la navegació Informació de contacte

Regim de comunicació

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet presentar una COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:

TIPUS 1:

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

TIPUS 4:

 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

TIPUS 5:

 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

TIPUS 8:

 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.

TIPUS 9:

 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

En qualsevol moment abans de començar les obres.

QUIN COST TÉ?

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit,  es realitzarà a l’inici del procés de tramitació. 

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

En aquest tràmit de Comunicació prèvia, no serà obligatori.

QUIN ÉS EL TERMINI DE RESOLUCIÓ?

Les obres subjectes al règim de comunicació prèvia d’obres en edificis i construccions, podran iniciar-se el dia després de la presentació de la comunicació, sempre que s’ajustin a les condicions fixades per les normatives vigents. ( POUM i normatives sectorials corresponents entre altres).

L'Ajuntament disposa d'un mes per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR LA COMUNICACIÓ D’OBRES

PER TOTS EL TIPUS:

                  Model autoliquidació comunicació prèvia obres

                 Model autoliquidació comunicació prèvia fotovoltaiques per habitatges

 • Justificant de pagament de l'Autoliquidació

ADDICIONALMENT PELS TIPUS 1, 4, 5 I 9:

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 8:

 • Projecte signat per tècnic competent.
 • Assumeix de direcció de les obres signat per tècnic competent.
 • Certificat de solidesa de la coberta on s’emplacen els panells fotovoltaics.
 • Justificant i codi generat del tipus PRE22-XXXX resultants de realitzar la PRE-SOLICITUD d’autorització a través de la Sede Electrònica d’AESA. ( Si la superfície a instal·lar és superior a 100 m2).

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 9:

 • Memòria explicativa/croquis explicatiu o bé projecte tècnic que especifiqui l’actuació a realitzar.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent. (http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/ocupacio-via-publica)

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de comunicació prèvia d’obres caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi rebut tota la documentació necessària per donar tràmit a la comunicació prèvia, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

        https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.