al contingut a la navegació Informació de contacte

Retribucions

ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBCIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I DELS RÈGIMS DE DIETES I
INDEMNITZACIONS. EXP. NÚM2023/857

PRIMER.
Establir que, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de la constitució d’aquest
Ajuntament per a la legislatura 2023-2027, els membres de la Corporació que a continuació es
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial. Les retribucions es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues
restants corresponents a les mensualitats extraordinàries de juny i desembre:

 • Sr. Joan Bosch Novell: Dedicació 75% 30.405 € anuals
  bruts
 • Sra. Eva M. Quintana Montornés: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts
 • Sr. Ramon Aldabó Pujol: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts
 • Sra. Montse Cortasa Gras: Dedicació 50% 23.614 € anuals
  bruts
 • Sr. Marc Dalmau Saba: Dedicació 25% 10.000 € anuals bruts
 • Sr. Josep Torres Massot: Dedicació 50% 23.614 € anuals
  bruts
 • Sra. Alba Torruella Canadell: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts

SEGON. Els règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses
en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació
el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat de
percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat
marcat per la legislació vigent.

TERCER. Establir, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats anteriors, el
règim d’assistències i indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats següents:

 • Assistència al Ple: 50,00 euros/sessió.
 • Assistència a la comissió informativa general: 100,00 euros/sessió.
 • Assistència a la comissió especial de comptes: 60,00 euros/sessió.

QUART. Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors, s’incorporaran
a les Bases d’Execució del Pressupost en el moment de la confecció d’aquest instrument per a
la següent anualitat i s’actualitzaran en el mateix percentatge d’increment que s’apliqui al
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Almacelles pel que fa a les retribucions o el que
determini la normativa específica d’aplicació, a l’igual que per les indemnitzacions per
assistència.

CINQUÈ. Establir amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, segons allò disposat en l’article 75
de la LBRL, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves
funcions, en les quanties següents:

 • Component fixa: 15,00€ grup/mes.
 • Component variable: 10,00€ per component/mes.

SISÈ. Percepció d’indemnitzacions per raó del servei: Sens perjudici de les modificacions que
amb caràcter general puguin ser dictades, la percepció d'indemnitzacions per raó del servei
s'ajustarà a allò establert en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre Indemnitzacions
per Raó del Servei, i de conformitat amb l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local amb les següents concrecions:

 1. La indemnització general per quilòmetre a percebre com a despeses de viatge, per la
  utilització de vehicles particulars en comissió de servei serà de 0,23 euros/km.
 2. Dietes per concurrència a actes o execució de tasques pròpies de l’Ajuntament o en la seva
  representació, quan actuïn per delegació del/de la Alcalde/essa o President/a i no sigui
  possible acreditar en la seva totalitat les despeses efectivament produïdes:
 • Mitja jornada/plaça: 50,00 euros
 • Jornada sencera/fora plaça: 100,00 euros

En tots els casos en què sigui possible els membres de la Corporació seran rescabalats per les
despeses efectivament produïdes i acreditades pel desenvolupament de les seves tasques
públiques, justificades mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la
despesa.