al contingut a la navegació Informació de contacte

Registre animals de companyia

El cens municipal és un arxiu on es registren tots els animals de companyia que resideixen al municipi d’Almacelles.

Que és?

• És obligació dels propietaris censar els seus animals de companyia, fer les modificacions corresponents i donar de baixa l'animal quan ja no resideixi en el municipi o hagi mort.

• Per poder censar l'animal cal que, prèviament, estigui identificat correctament amb un microxip o amb el sistema reglamentari segons l'espècie.

• S'entén com una modificació de dades la variació de qualsevol de les dades que consten al cens municipal sobre l'animal, incloent-hi el canvi de propietari.

• S'entén baixa d'un animal quan canvia de municipi de residència o quan ha mort.

Si es tracta d'un gos considerat potencialment perillós, cal sol·licitar la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, d'acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Qui ho pot demanar?

Tots els ciutadans propietaris d'un animal de companyia (gossos, gats i altres animals que conviuen habitualment a la llar, amb la finalitat d'obtenir-ne companyia), majors de 16 anys.En cas de gossos potencialment perillosos, la persona propietària de l'animal haurà de ser major de 18 anys.

Preu

Aquesta gestió és gratuïta.

Repercussió legal

El propietari d'un animal que no el tingui identificat i censat correctament està incorrent en infraccions tipificades a les ordenances municipals que poden ser motiu de les sancions corresponents.

Documentació a aportar

• Còpia del DNI.

• En cas que el tràmit el realitzi un representant caldrà aportar l’autorització de representació on es manifesti expressament que s’autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho, així com una còpia dels DNI de l’interessat i del representant.

Formulari d’alta al cens ANICOM

• Còpia de la cartilla sanitària de l’animal

• Còpia del document on hi consta el número de microxip de l’animal

• Formulari de declaració responsable de disposar de l'assegurança de responsabilitat civil

• Per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (GPP), a banda de la documentació anterior, també han d’aportar:

Sol·licitud d’alta d’animals de raça potencialment perillosa

Declaració responsable d’animals perillosos

• Certificat de capacitat física i psíquica realitzat per un centre de reconeixement mèdic i psicotècnic.

• Certificat d’antecedents penals.

Formes de tramitació

En línia o presencialment. Una vegada censat s’enviarà per correu electrònic o postal la resolució de l’alta de l’animal.

Per dur a terme el tràmit en línia cal que adjunteu la sol·licitud corresponent en una instància genèrica.

Normativa

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.

Ordenança reguladora de tinença d’animals, aprovada a la sessió plenària de 5 de febrer de 2020 i publicada definitivament al BOP de la Província de Lleida núm. 48 de 10 de març de 2020.

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Llei orgànica 3/2023, de 28 de març, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria de maltractament animal.