al contingut a la navegació Informació de contacte

Horts urbans

La creació dels horts urbans en un entorn periurbà del terme municipal d’Almacelles neixen de la voluntat de promoure la participació ciutadana en activitats d’educació ambiental a través del cultiu sostenible, de proximitat i de qualitat dels aliments. Els horts es troben ubicats al polígon 2; parcel·la 36 de la partida l’Olivar. La primera fase d’execució ha permès la creació de 56 parcel·les de diferents superfícies, compreses entre els 30 m2 i els 110 m2.

Qui ho pot demanar? 

Per a poder ser seleccionat/da com a usuari/a particular, caldrà que es reuneixin les condicions següents:

 • Ser persona física i major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili).
 • Estar empadronat a Almacelles. A la data de l’inici del procés de sol·licituds caldrà que la persona física i major d’edat estigui empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de tres (3) anys ininterromputs.
 • No tenir adjudicada una altra parcel·la o hort en una altra zona. No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altra hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal o dins de la comarca del Segrià.
 • No haver-se adjudicat anteriorment altres parcel·les o horts a un membre de la mateixa unitat familiar.

Preu:

Els usuaris adjudicataris de l’horta hauran de dipositar una fiança de 100€, que hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurement de la parcel·la i la subscripció de la formalització de l’adjudicació, en un termini de quinze (15) dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació de la llicència.

Els adjudicataris de les parcel·les d’horts quedaran obligats a satisfer el preu públic establert a les Ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte d’utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència. A tal efecte, el preu públic s’establirà en 3,5 €/m2.

Termini de presentació de sol·licituds:

Des del 5 de febrer de 2024 al 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Sol·licituds:

La sol·licitud es podrà fer presencialment, a les oficines municipals, o en línia. Per dur a terme el tràmit en línia caldrà que s’adjunti la documentació següent a través d’una instància genèrica:

 • Formulari
 • Còpia del DNI
 • Còpia del núm. de compte bancari
 • En cas de ser persona jubilada, document acreditatiu d’aquesta condició.
 • En cas de ser persona prejubilada o aturada, l’informe de vida laboral.
 • En cas de ser persona beneficiària de la renda mínima d’inserció (PRIMI), el certificat.
 • En cas de ser persona aturada, el document acreditatiu del règim de desocupació.
 • En cas de ser família nombrosa, el carnet de família nombrosa.
 • En cas de ser família monoparental, el carnet de família monoparental.

Parcel·les disponibles

Podeu consultar les parcel·les disponibles aquí.

Adjudicació de les parcel·les

L’adjudicació de la parcel·la es formalitzarà amb la corresponent autorització, la qual s’expedirà una vegada s’hagi dipositat la fiança de 100€ a la Tresoreria Municipal.

Termini de vigència

La durada de les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts serà de dos (2) anys. Finalitzat el termini de l’autorització d’ús, les persones beneficiàries hauran de deixar la parcel·la esbrossada i en bones condicions i retirar tot el material.

Els usuaris que hagin estat beneficiaris i que desitgin continuar una vegada s’hagi extingit l’autorització, hauran de tornar a fer la sol·licitud, atès que el fet d’haver obtingut l’autorització amb anterioritat no suposa cap preferència per a participar a la següent edició.

Normativa

Bases per a la concessió de llicències d’ús privatiu de béns de domini públic atorgades per l’Ajuntament sobre els horts urbans de titularitat municipal d’Almacelles.