al contingut a la navegació Informació de contacte

Pressupostos participatius

L’ajuntament te la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevinguin un procés participatiu continuat al municipi. Així doncs, engeguem la primera edició dels pressupostos participatius a Almacelles per l’any 2023.

1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

L’ajuntament te la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevinguin un procés participatiu continuat al municipi. Així doncs, engeguem la primera edició dels pressupostos participatius a Almacelles per l’any 2023.

2. QUINS SÓN ELS LÍMITS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU D’ALMACELLES 2022?

Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada al municipi, la capacitat de decidir com es destinaran 50.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2023.

3. QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PER SER ACCEPTADES?

1. Que siguin legals

2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament:

  • Via pública
  • Medi ambient
  • Sostenibilitat

EXEMPLES:

  • És competència de l’Ajuntament el manteniment de la via pública, dotar d’equipaments i serveis, els parcs i zones verdes, etc. 
  • No és competència de l’Ajuntament aquelles infraestructures que són titularitat d’altres administracions, actuacions referents a espais o equipaments privats, etc.

3. Amb un cost no superior a 50.000 € IVA inclòs.

4. Que siguin concretes i avaluables econòmicament.

EXEMPLES:

  • És concreta una actuació que proposi arreglar un parc concret, pavimentar un carrer concret, arreglar una plaça específica, etc.
  • No és concreta una actuació que proposi arreglar els parcs del municipi o pavimentar els carrers.

5. Que facin referència a inversions i es puguin incloure a la partida d’inversions del pressupost municipal i, per tant, que no facin referència a cap de les altres partides del pressupost municipal.

EXEMPLES:

- Són inversions o Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat nou, creació de zones verdes... o Renovació d’infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació d’instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat... o Construcció de noves instal·lacions: poliesportius, parcs, parcs canins... o Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

- No són inversions:

  • Despeses de contractació de personal o Subvencions o ajuts
  • Concessions de beques
  • Subministrament d’electricitat o aigua

6. Que les propostes no suposin nova contractació de personal per part de l’Ajuntament

7. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica i pressupostaria vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.

8. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures

9. Que no plantegin accions d’exclusió social

10. Que siguin d’interès general valorat per la comissió de personal tècnic municipal

11. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles dubtes

4. ORGANS REPRESENTATIUS

Es formarà una Comissió de Coordinació que s’encarregarà de definir i validar des del disseny global fins a cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives que inclogui el procés.

Aquesta comissió estarà formada per tècnics de l’Ajuntament.

La funció principal de la Comissió serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva definició, organització i dinamització.

1. Inici del procés

Es realitzarà una difusió àmplia del procés, dels seus objectius i de les fases que el formen, per tal de donar-lo a conèixer a tota la ciutadania.

Per a la difusió s’utilitzaran tots els mitjans informatius municipals disponibles.

2. Fem propostes

S’habilitarà un formulari en paper i telemàtic per tal que la tota la ciutadania aporti les seves propostes.

Aquest formulari estarà disponible al Web de l’Ajuntament i a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana del mateix ajuntament.

El formulari emplenat en paper es podrà deixar a la mateixa Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Cada ciutadà i ciutadana o associació podrà fer 1 proposta.

La comissió de coordinació realitzarà una primera depuració de les propostes recollides per tal que compleixin els criteris anteriorment recollits en aquesta Guia.

3. Valoració tècnica i econòmica de les propostes

Una comissió de personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica i econòmica de les propostes recollides.

Una vegada valorades, les propostes que s’hagin acceptat en base a l’acompliment dels criteris i la viabilitat tècnica i econòmica, es divulgaran a través de tots els mitjans disponibles a nivell municipal, per tal que la població en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment en base a la seva urgència i necessitat.

Posteriorment a la validació tècnica, es farà públic el llistat de propostes, a on s’exposarà i s’explicaran els criteris seguits pels tècnics en la validació de les propostes.

4. Votem les propostes

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les propostes, segons criteris d’urgència i expectatives futures del municipi, mitjançant un procés de votació popular.

La votació es podrà fer:

• Presencialment anant a les oficines municipals Ajuntament.

• Electrònicament mitjançant enllaç disponible al web de l’Ajuntament o des d’una adreça que s’habilitarà i que possibilitarà votar des de qualsevol dispositiu electrònic.

Cadascun dels ciutadans i ciutadanes podran votar un màxim de 3 propostes del formulari.

La votació efectiva es podrà realitzar a l’Ajuntament, presentant el DNI, i telemàticament, mitjançant el procediment esmentat.

Les propostes finals se seleccionaran en base a l’ordre de prioritats obtingut a la votació i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per al procés de 50.000 €.

6. TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS

Finalment, els resultats de l’escrutini i les propostes guanyadores es presentaran públicament, a través de diversos canals de comunicació: pàgina web, mitjans locals tant escrits com audiovisuals (ràdio, TV).

La comissió elaborarà un informe d’avaluació del procés que servirà com a eina de millora de la futura continuïtat del Pressupost Participatiu al municipi.

7. CALENDARI DEL PROCÉS

Presentació de propostes: De l’1 d’agost al 12 de setembre de 2022

Valoració tècnica i econòmica: Del 13 de setembre al 30 de setembre de 2022

Procés votació popular: Octubre 2022

Tancament i avaluació del procés: Novembre 2022

8. PER QUALSEVOL CONSULTA:

Correu electrònic: participatiusalmacelles@gmail.com

Presencialment: Ajuntament d’Almacelles