al contingut a la navegació Informació de contacte

Govern Municipal

El Govern municipal està estructurat en tres àrees. Dins de cada àrea hi ha els diferents departaments amb les funcions definides.

Segons resolució d’Alcaldia número 182/2023 de data 3 de juliol, de la qual es va donar coneixement al Ple en sessió extraordinària de data 6 de juliol de 2013 i Resolució d’Alcaldia 200/2023 d’esmena de l’anterior, es va establir l’administració municipal executiva en tres àrees i delegar-ne les facultats en relació a les matèries incloses dins de cara àrea als regidors que a continuació es senyalarà.

Àrea de les persones

Responsable: Sra. Eva Quintana Montornés

• Drets socials (Sra. Alba Torruella)

• Educació (Sra. Eva Quintana)

• Cultura (Sr. Josep Torres)

• Esports (Sr. Ramon Aldabó)

• Festes (Sr. Ramon Aldabó)

- Drets socials:

o Gestió serveis a la gent gran (residencia, EPEL):

o Inclusió social:

- Banc aliments

o Salut pública

o Infància i adolescència:

- Consell d’Infants i adolescents

o Joventut

o Igualtat i LGTBIQ+

o Relació teixit comunitari-voluntariat

o Relació amb organismes autonòmics relacionats

- Educació :

o Gestió escola de música

o Gestió Llar d´Infants

o Relacions AMPES

o Relacions Institut i Escola

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Cultura :

o Biblioteca

o Museu

o Pubillatge

o Teixit associatiu-cultural

o Polítiques de normalització lingüística

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Esports:

o Gestió instal·lacions esportives

o Relació teixit associatiu local

o Promoció de l´esport

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Festes :

o Promoció i organització de festes

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Relació teixit associatiu

Àrea econòmica

Responsable: Sra. Montse Cortasa Gras

• Gestió econòmica i administrativa (Sra. Eva Quintana i Montse Cortasa)

• Desenvolupament econòmic (Sra. Montse Cortasa)

• RRHH (Sra. Montse Cortasa)

- Gestió econòmica i administrativa:

o Transparència i bon govern

o Participació ciutadana

o Comunicació institucional (Junta de govern)

o Gestió pressupostària i financera

o Control Entitats públiques empresarials

o Recaptació

o Calendaris i ordenances fiscals

o Contractació pública

o Transferències i subvencions

o TIC (Administració electrònica)

o Gestió patrimoni municipal

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Arxiu

- RRHH:

o Relació amb personal

o Relació amb Sindicats

o Contractació personal

o Formació personal

o Igualtat

o SPA

- Desenvolupament econòmic:

o Definició de polítiques promoció econòmica

o Relació teixit associatiu empresarial (comerç, empresa, agricultors i ramaders)

o Promoció economia local

o Promoció d´inversions (polígon industrial, ...)

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Serveis a empreses

Àrea del territori

Responsable: Sr. Josep Torres Massot

• Territori (Sr. Josep Torres)

• Serveis municipals (Sr. Joan Bosch)

• Manteniment Infraestructures(Sr. Josep Torres)

• Sostenibilitat (Sra. Montse Cortasa)

• Habitatge (Sr. Marc Dalmau)

- Territori:

o POUM (ordenació)

o Gestió urbanística (Permisos obres, Compatibilitat urbanística

o Programes d´actuació urbanístiques

o Protecció de la legalitat urbanística (disciplina urbanística)

o Cooperació i assistència a altres Àrees en matèria d´obres i projectes

o Realització y gestió d´infraestructures vinculades a equipaments, instal·lacions, serveis, …. Municipals

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, urbanisme,..)

o Atenció ciutadana

- Serveis Municipals:

o Gestió i manteniment Piscines

o Gestió i manteniment Cementiri

o Manteniment camins i espais rurals

- Manteniment Infraestructures:

o Manteniment via pública

o Manteniment de infraestructures esportives

o Manteniment Residencia avis

o Manteniment Ajuntament, casa clara, museu i Casal

o Manteniment parcs i espais verds

- Sostenibilitat:

o Ambientalització dels contractes

o Educació per la sostenibilitat

o Gestió de Llicencies ambientals

o Gestió de Residus

o Gestió del Aigua

o Transició Energètica

o Mobilitat

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Atenció ciutadana

- Habitatge:

o Impuls de política d´habitatge

o Definició de polítiques d´habitatge

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Atenció ciutadana

Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.