al contingut a la navegació Informació de contacte

Govern Municipal

Cartipàs Municipal

 

En el Ple extraordinari, de data 6 de juliol, es van aprovar els diferents punts que composaran el Cartipàs Municipal per a la legislatura 2019-2023. Entre els punts més destacats cal mencionar les competències delegades en els diferents regidors i regidores de l’Equip de Govern, que seran les següents:

ALCALDE PRESIDENT

Josep Ibarz Gilart

 

Regidora Delegada: SRA. VANESA OLIVART ROSICART

Serveis Municipals:

 

  RECURSOS HUMANS i POLICIA

. Contractació personal laboral de l’Ajuntament

. Creació noves places laborals a l’Ajuntament

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrees

 

 ESPORTS:

. Presidència del Patronat Municipal d’Esports

. Informació relacionada amb les diferents entitats esportives

. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.

. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea.

 

 

Regidora Delegada: SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES

Serveis Municipals:

 BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA:

. Assistència Social

. 3a. edat

. Serveis Socials

. Informació i relacions socials

. Presidència del Patronat Municipal d’Avis

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

 

 HISENDA:

. Presidència de la Comissió Especial de Comptes

. Pressupost i execució de crèdits pressupostaris

. Modificacions de crèdits

. Subvencions

. Inversions

. Recaptació

. Liquidació pressupost

 

CULTURA:

. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques

. Gestió de les activitats del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”.

 

 JOVENTUT:

. Centre Cívic Casa Clara

. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils

. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria de joventut

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrees

 

Regidora Delegada: SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA

Serveis Municipals:

EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

. Gestió i control dels equipaments municipals i instal·lacions esportives de tot tipus, camps de futbol, poliesportiu, piscines, etc.

 

 NOVES TECNOLOGIES:

. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població

. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la posada en marxa d’aquestes noves tecnologies

. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs

. Posar al dia la pàgina d’Internet local

. Ràdio, revista Lo Vilot i publicacions de tot tipus

. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

 

 EDUCACIÓ:

. Escoles Bressol municipals

. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris

. Ajuts i foment de l’ensenyament

Activitats relacionades amb aquesta àrea

 

 URBANISME:

. Llicències d’obres

. Llicències d’obertura d’establiments

. Instruments d’ordenació urbanística

. Activitats industrials

. Habitatge

. Patrimoni

. Expropiacions

. Permutes

. Compra-Venda de béns

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

 

 

Regidora delegada: SRA. MONTSERRAT  ARNÓ MORA

Serveis Municipals:

 

 COMERÇ:

. Foment de l’associacionisme comercial

. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit comercial de la vila

. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

. Relació i treballs amb totes les entitats del poble

. Qualsevol assumpte vinculat amb aquesta àrea

 

 ÀREA DE LA DONA

. Foment de la participació sociopolítica de les dones

. Fomentar la coeducació i la formació de les dones.

. Fomentar iniciatives socials que afavoreixin la participació de la dona i la igualtat d'oportunitats. 

. Organització d’actes commemoratius: Dia Internacional Contra la Violència envers les dones, Dia Internacional de la Dona. 

 

BANC D’ALIMENTS:

. Gestió del Banc d’Aliments i relacions amb altres entitats

 

  SANITAT:

. Salut Pública

. Relació amb el personal sanitari del CAP i amb la seva activitat

. Seguiment i control de la qualitat de l’aigua potable

. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció

. Higiene pública

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb els hàbits saludables.

 

 

Regidor Delegat: SR. JOSEP MARIA BOSCH MAYENCH

 

Serveis Municipals:

 

 VIES I SERVEIS I AGRICULTURA.

. Activitats ramaderes i agràries

. Repoblació forestal

. Relacions amb els diversos grups ramaders

. Informació i relacions amb les diferents entitats agràries

Inspecció i vigilància de camins rurals

. Planificació, projecció, construcció, conservació, ús i explotació de camins

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

. Assistència com a representant de l’Ajuntament a les Juntes del Sindicat de Regs.

 

NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:

. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la Saira, per tal d’atendre els interessos i serveis dels seus vilatans en aquesta porció del territori.

 

 

Regidor Delegat: SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA

 

Serveis Municipals:

 

GESTIÓ ENERGÈTICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBILITAT:

. Gestió escombraries i clavegueram

. Gestió de les aigües

. Medi ambient

. Deixalleria

. Educació ambiental: campanyes de sensibilització ambiental, xerrades informatives...

 

 MEDI AMBIENT, SERVEIS I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS:

. Cementiri

. Recollida d’escombraries

. Neteja viària

. Transport públic

. Enllumenat públic

. Personal de serveis

. Urbanització i manteniment  de nous vials i vies urbanes

. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Document Actions