al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

alcalde-regis2.jpg

JOAN BOSCH NOVELL

ALCALDE D'ALMACELLES

Salutació

Benvolguts veïns i veïnes, a la pàgina web del municipi!

Abans de començar aquesta salutació vull remarcar el fet que, per a mi, i per a tot l’equip de govern del consistori municipal, és tot un honor poder-vos servir des de l’alcaldia i des de l’Ajuntament, defensant uns serveis públics de qualitat, propers i transparents, fent com a societat cap a la igualtat i inclusió, una prova clara que estem avançant cap a un futur més just i equitatiu.

Iniciem un nou mandat, amb el compromís de gestionar els diners públics amb responsabilitat, l’Ajuntament és una organització bolcada a construir un futur comú, que estengui la qualitat de vida i el benestar ciutadà de la nostra comunitat. Entenem la importància de mantenir un contacte directe amb la comunitat i establir un diàleg obert per comprendre les vostres inquietuds i expectatives.

Hi ha una manera d’entendre el servei públic: des de la proximitat i el respecte a les persones, especialment les més vulnerables, tenim l’obligació de treballar per la gent, on la prioritat del nostre govern serà escoltar la ciutadania i garantir amb eficàcia l’exercici dels seus drets i llibertats, per fer que l’Almacelles que estimem progressi. I fer-ho conjuntament.

Desitjo que aquesta web ens sigui l’eina útil de comunicació que tots necessitem, un canal des del qual ens podeu fer arribar les vostres inquietuds, suggeriments i idees, una via de comunicació directa amb tots vosaltres, en definitiva, aconseguir els canvis positius que busquem, el municipi que totes i tots volem.

Gràcies per la vostra confiança.

Joan Bosch Novell

Alcalde d’Almacelles   

Escriu-me


Pots compartir la teva opinió, pregunta, queixa o suggeriment amb l'alcalde d'Almacelles, Joan Bosch, a través del correu electrònic alcaldia@almacelles.cat. Moltes gràcies!

El Govern municipal està estructurat en tres àrees. Dins de cada àrea hi ha els diferents departaments amb les funcions definides.

Segons resolució d’Alcaldia número 182/2023 de data 3 de juliol, de la qual es va donar coneixement al Ple en sessió extraordinària de data 6 de juliol de 2013 i Resolució d’Alcaldia 200/2023 d’esmena de l’anterior, es va establir l’administració municipal executiva en tres àrees i delegar-ne les facultats en relació a les matèries incloses dins de cara àrea als regidors que a continuació es senyalarà.

Àrea de les persones

Responsable: Sra. Eva Quintana Montornés

• Drets socials (Sra. Alba Torruella)

• Educació (Sra. Eva Quintana)

• Cultura (Sr. Josep Torres)

• Esports (Sr. Ramon Aldabó)

• Festes (Sr. Ramon Aldabó)

- Drets socials:

o Gestió serveis a la gent gran (residencia, EPEL):

o Inclusió social:

- Banc aliments

o Salut pública

o Infància i adolescència:

- Consell d’Infants i adolescents

o Joventut

o Igualtat i LGTBIQ+

o Relació teixit comunitari-voluntariat

o Relació amb organismes autonòmics relacionats

- Educació :

o Gestió escola de música

o Gestió Llar d´Infants

o Relacions AMPES

o Relacions Institut i Escola

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Cultura :

o Biblioteca

o Museu

o Pubillatge

o Teixit associatiu-cultural

o Polítiques de normalització lingüística

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Esports:

o Gestió instal·lacions esportives

o Relació teixit associatiu local

o Promoció de l´esport

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

- Festes :

o Promoció i organització de festes

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Relació teixit associatiu

Àrea econòmica

Responsable: Sra. Montse Cortasa Gras

• Gestió econòmica i administrativa (Sra. Eva Quintana i Montse Cortasa)

• Desenvolupament econòmic (Sra. Montse Cortasa)

• RRHH (Sra. Montse Cortasa)

- Gestió econòmica i administrativa:

o Transparència i bon govern

o Participació ciutadana

o Comunicació institucional (Junta de govern)

o Gestió pressupostària i financera

o Control Entitats públiques empresarials

o Recaptació

o Calendaris i ordenances fiscals

o Contractació pública

o Transferències i subvencions

o TIC (Administració electrònica)

o Gestió patrimoni municipal

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Arxiu

- RRHH:

o Relació amb personal

o Relació amb Sindicats

o Contractació personal

o Formació personal

o Igualtat

o SPA

- Desenvolupament econòmic:

o Definició de polítiques promoció econòmica

o Relació teixit associatiu empresarial (comerç, empresa, agricultors i ramaders)

o Promoció economia local

o Promoció d´inversions (polígon industrial, ...)

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Serveis a empreses

Àrea del territori

Responsable: Sr. Josep Torres Massot

• Territori (Sr. Josep Torres)

• Serveis municipals (Sr. Joan Bosch)

• Manteniment Infraestructures(Sr. Josep Torres)

• Sostenibilitat (Sra. Montse Cortasa)

• Habitatge (Sr. Marc Dalmau)

- Territori:

o POUM (ordenació)

o Gestió urbanística (Permisos obres, Compatibilitat urbanística

o Programes d´actuació urbanístiques

o Protecció de la legalitat urbanística (disciplina urbanística)

o Cooperació i assistència a altres Àrees en matèria d´obres i projectes

o Realització y gestió d´infraestructures vinculades a equipaments, instal·lacions, serveis, …. Municipals

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, urbanisme,..)

o Atenció ciutadana

- Serveis Municipals:

o Gestió i manteniment Piscines

o Gestió i manteniment Cementiri

o Manteniment camins i espais rurals

- Manteniment Infraestructures:

o Manteniment via pública

o Manteniment de infraestructures esportives

o Manteniment Residencia avis

o Manteniment Ajuntament, casa clara, museu i Casal

o Manteniment parcs i espais verds

- Sostenibilitat:

o Ambientalització dels contractes

o Educació per la sostenibilitat

o Gestió de Llicencies ambientals

o Gestió de Residus

o Gestió del Aigua

o Transició Energètica

o Mobilitat

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Atenció ciutadana

- Habitatge:

o Impuls de política d´habitatge

o Definició de polítiques d´habitatge

o Relació amb organismes externs relacionats ( Diputació, autonòmics,..)

o Atenció ciutadana

Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBCIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I DELS RÈGIMS DE DIETES I
INDEMNITZACIONS. EXP. NÚM2023/857

PRIMER.
Establir que, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de la constitució d’aquest
Ajuntament per a la legislatura 2023-2027, els membres de la Corporació que a continuació es
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial. Les retribucions es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues
restants corresponents a les mensualitats extraordinàries de juny i desembre:

 • Sr. Joan Bosch Novell: Dedicació 75% 30.405 € anuals
  bruts
 • Sra. Eva M. Quintana Montornés: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts
 • Sr. Ramon Aldabó Pujol: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts
 • Sra. Montse Cortasa Gras: Dedicació 50% 23.614 € anuals
  bruts
 • Sr. Marc Dalmau Saba: Dedicació 25% 10.000 € anuals bruts
 • Sr. Josep Torres Massot: Dedicació 50% 23.614 € anuals
  bruts
 • Sra. Alba Torruella Canadell: Dedicació 25% 10.000 € anuals
  bruts

SEGON. Els règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses
en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació
el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat de
percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat
marcat per la legislació vigent.

TERCER. Establir, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats anteriors, el
règim d’assistències i indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats següents:

 • Assistència al Ple: 50,00 euros/sessió.
 • Assistència a la comissió informativa general: 100,00 euros/sessió.
 • Assistència a la comissió especial de comptes: 60,00 euros/sessió.

QUART. Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors, s’incorporaran
a les Bases d’Execució del Pressupost en el moment de la confecció d’aquest instrument per a
la següent anualitat i s’actualitzaran en el mateix percentatge d’increment que s’apliqui al
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Almacelles pel que fa a les retribucions o el que
determini la normativa específica d’aplicació, a l’igual que per les indemnitzacions per
assistència.

CINQUÈ. Establir amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, segons allò disposat en l’article 75
de la LBRL, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves
funcions, en les quanties següents:

 • Component fixa: 15,00€ grup/mes.
 • Component variable: 10,00€ per component/mes.

SISÈ. Percepció d’indemnitzacions per raó del servei: Sens perjudici de les modificacions que
amb caràcter general puguin ser dictades, la percepció d'indemnitzacions per raó del servei
s'ajustarà a allò establert en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre Indemnitzacions
per Raó del Servei, i de conformitat amb l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local amb les següents concrecions:

 1. La indemnització general per quilòmetre a percebre com a despeses de viatge, per la
  utilització de vehicles particulars en comissió de servei serà de 0,23 euros/km.
 2. Dietes per concurrència a actes o execució de tasques pròpies de l’Ajuntament o en la seva
  representació, quan actuïn per delegació del/de la Alcalde/essa o President/a i no sigui
  possible acreditar en la seva totalitat les despeses efectivament produïdes:
 • Mitja jornada/plaça: 50,00 euros
 • Jornada sencera/fora plaça: 100,00 euros

En tots els casos en què sigui possible els membres de la Corporació seran rescabalats per les
despeses efectivament produïdes i acreditades pel desenvolupament de les seves tasques
públiques, justificades mitjançant presentació de factures i altres documents acreditatius de la
despesa.


Per accedir a la informació oficial de l'organigrama de l'ens feu clic al següent link, que us portarà a una pestanya nova:

https://seu-e.cat/web/almacelles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organigrama-de-l-ens

En aquest apartat podeu trobar informació sobre els plens de la corporació municipal.

Per accedir als actes de ple fes un clic al següent link, i et portarà a una nova pàgina:

https://www.seu-e.cat/web/almacelles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

També podeu veure els enregistraments dels plens al canal d'Almacelles TV, de Youtube:

10.jpg

PLANTA BAIXA:

Atenció al públic i padró: de les 08.00 h a les 14.30 h, de dilluns a divendres

Registre Civil: de les 08.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

Registre de documents: de les 08.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

Recaptació: de les 08.00 h a les 14.30 h, dilluns i dijous

Jutge de Pau: per poder atendre a les parelles que ho desitgin, d'11.00 h a 13.00 h, dilluns, dimarts i dijous. Si algú necessita fer-ho un altre dia de la setmana, que el sr. jutge no està de servei, han de sol.licitar-ho a Registre Civil i ja li comunicaran si poden atendre la seva petició.

 

PRIMERA PLANTA:

Alcaldia (Cal tenir cita prèvia trucant al 973741212)

Atenció al públic de les 08.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

També podeu enviar un e-mail a  secretaria-alcaldia@almacelles.cat

 

Secretaria (Cal tenir cita prèvia trucant al 973741212)

Atenció al públic de les 12.00 h a les 13.30 h, dimarts i dijous

També podeu enviar un e-mail a  ajuntament@almacelles.cat

 

Intervenció:

Atenció al públic de les 12.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

També podeu enviar un email a interventor@almacelles.cat 

 

Comptatibilitat:

Atenció al públic de les 08.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

També podeu enviar un email a comptabilitat@almacelles.cat

 

Premsa i relacions externes:

Atenció al públic de les 08.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

També podeu contactar trucant al 973741212 o enviant un email a ajuntament@almacelles.cat

 

SEGONA PLANTA:

Promoció económica: de les 11.30 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres

Serveis Socials i joventut: d'11.30 h a les 13.30 h de dilluns a divendres

Urbanisme:

 • Llicències i tràmits d'expedients: de les 11.30 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres
 • Consultes arquitecte tècnic: de les 11.30 h a les 13.30 h, de dilluns a dimecres
 • Consultes arquitecte municipal (cal tenir cita prèvia): de les 11.30 h a les 13.30 h, dimecres

02.jpg

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Per accedir als acords de junta  fes un clic al següent link, i et portarà a una nova pàgina:

https://www.seu-e.cat/web/almacelles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

05.jpg

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Per accedir al tauler d'edictes fes un clic al següent link, i et portarà a una nova pàgina:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2501940003

Vols conèixer el calendari de pagament d'impostos?

Fes clic al següent link:

https://ov.oagrtl.cat/ordenances.aspx?almacelles

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

PAGAMENT TELEMÀTIC DE REBUTS NO DOMICILIATS

L’Ajuntament d’Almacelles posa en funcionament un nou sistema de pagament de rebuts telemàtic.

Les persones usuàries s’han d’identificar mitjançant el codi d'identificació associat al rebut. A continuació, s’obre l’accés a la passarel·la on es procedeix al pagament del mateix.

(Atenció: el número de referència s'ha d'escriure sense el guió.)

Fes un clic

L’ajuntament te la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevinguin un procés participatiu continuat al municipi. Així doncs, engeguem la primera edició dels pressupostos participatius a Almacelles per l’any 2023.

1. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

L’ajuntament te la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevinguin un procés participatiu continuat al municipi. Així doncs, engeguem la primera edició dels pressupostos participatius a Almacelles per l’any 2023.

2. QUINS SÓN ELS LÍMITS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU D’ALMACELLES 2022?

Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada al municipi, la capacitat de decidir com es destinaran 50.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2023.

3. QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PER SER ACCEPTADES?

1. Que siguin legals

2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament:

 • Via pública
 • Medi ambient
 • Sostenibilitat

EXEMPLES:

 • És competència de l’Ajuntament el manteniment de la via pública, dotar d’equipaments i serveis, els parcs i zones verdes, etc. 
 • No és competència de l’Ajuntament aquelles infraestructures que són titularitat d’altres administracions, actuacions referents a espais o equipaments privats, etc.

3. Amb un cost no superior a 50.000 € IVA inclòs.

4. Que siguin concretes i avaluables econòmicament.

EXEMPLES:

 • És concreta una actuació que proposi arreglar un parc concret, pavimentar un carrer concret, arreglar una plaça específica, etc.
 • No és concreta una actuació que proposi arreglar els parcs del municipi o pavimentar els carrers.

5. Que facin referència a inversions i es puguin incloure a la partida d’inversions del pressupost municipal i, per tant, que no facin referència a cap de les altres partides del pressupost municipal.

EXEMPLES:

- Són inversions o Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat nou, creació de zones verdes... o Renovació d’infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació d’instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat... o Construcció de noves instal·lacions: poliesportius, parcs, parcs canins... o Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

- No són inversions:

 • Despeses de contractació de personal o Subvencions o ajuts
 • Concessions de beques
 • Subministrament d’electricitat o aigua

6. Que les propostes no suposin nova contractació de personal per part de l’Ajuntament

7. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica i pressupostaria vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.

8. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures

9. Que no plantegin accions d’exclusió social

10. Que siguin d’interès general valorat per la comissió de personal tècnic municipal

11. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles dubtes

4. ORGANS REPRESENTATIUS

Es formarà una Comissió de Coordinació que s’encarregarà de definir i validar des del disseny global fins a cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives que inclogui el procés.

Aquesta comissió estarà formada per tècnics de l’Ajuntament.

La funció principal de la Comissió serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva definició, organització i dinamització.

1. Inici del procés

Es realitzarà una difusió àmplia del procés, dels seus objectius i de les fases que el formen, per tal de donar-lo a conèixer a tota la ciutadania.

Per a la difusió s’utilitzaran tots els mitjans informatius municipals disponibles.

2. Fem propostes

S’habilitarà un formulari en paper i telemàtic per tal que la tota la ciutadania aporti les seves propostes.

Aquest formulari estarà disponible al Web de l’Ajuntament i a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana del mateix ajuntament.

El formulari emplenat en paper es podrà deixar a la mateixa Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Cada ciutadà i ciutadana o associació podrà fer 1 proposta.

La comissió de coordinació realitzarà una primera depuració de les propostes recollides per tal que compleixin els criteris anteriorment recollits en aquesta Guia.

3. Valoració tècnica i econòmica de les propostes

Una comissió de personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica i econòmica de les propostes recollides.

Una vegada valorades, les propostes que s’hagin acceptat en base a l’acompliment dels criteris i la viabilitat tècnica i econòmica, es divulgaran a través de tots els mitjans disponibles a nivell municipal, per tal que la població en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment en base a la seva urgència i necessitat.

Posteriorment a la validació tècnica, es farà públic el llistat de propostes, a on s’exposarà i s’explicaran els criteris seguits pels tècnics en la validació de les propostes.

4. Votem les propostes

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les propostes, segons criteris d’urgència i expectatives futures del municipi, mitjançant un procés de votació popular.

La votació es podrà fer:

• Presencialment anant a les oficines municipals Ajuntament.

• Electrònicament mitjançant enllaç disponible al web de l’Ajuntament o des d’una adreça que s’habilitarà i que possibilitarà votar des de qualsevol dispositiu electrònic.

Cadascun dels ciutadans i ciutadanes podran votar un màxim de 3 propostes del formulari.

La votació efectiva es podrà realitzar a l’Ajuntament, presentant el DNI, i telemàticament, mitjançant el procediment esmentat.

Les propostes finals se seleccionaran en base a l’ordre de prioritats obtingut a la votació i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per al procés de 50.000 €.

6. TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS

Finalment, els resultats de l’escrutini i les propostes guanyadores es presentaran públicament, a través de diversos canals de comunicació: pàgina web, mitjans locals tant escrits com audiovisuals (ràdio, TV).

La comissió elaborarà un informe d’avaluació del procés que servirà com a eina de millora de la futura continuïtat del Pressupost Participatiu al municipi.

7. CALENDARI DEL PROCÉS

Presentació de propostes: De l’1 d’agost al 12 de setembre de 2022

Valoració tècnica i econòmica: Del 13 de setembre al 30 de setembre de 2022

Procés votació popular: Octubre 2022

Tancament i avaluació del procés: Novembre 2022

8. PER QUALSEVOL CONSULTA:

Correu electrònic: participatiusalmacelles@gmail.com

Presencialment: Ajuntament d’Almacelles

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet presentar una COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:

TIPUS 1:

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

TIPUS 4:

 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

TIPUS 5:

 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

TIPUS 8:

 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.

TIPUS 9:

 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

En qualsevol moment abans de començar les obres.

QUIN COST TÉ?

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit,  es realitzarà a l’inici del procés de tramitació. 

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

En aquest tràmit de Comunicació prèvia, no serà obligatori.

QUIN ÉS EL TERMINI DE RESOLUCIÓ?

Les obres subjectes al règim de comunicació prèvia d’obres en edificis i construccions, podran iniciar-se el dia després de la presentació de la comunicació, sempre que s’ajustin a les condicions fixades per les normatives vigents. ( POUM i normatives sectorials corresponents entre altres).

L'Ajuntament disposa d'un mes per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR LA COMUNICACIÓ D’OBRES

PER TOTS EL TIPUS:

                  Model autoliquidació comunicació prèvia obres

                 Model autoliquidació comunicació prèvia fotovoltaiques per habitatges

 • Justificant de pagament de l'Autoliquidació

ADDICIONALMENT PELS TIPUS 1, 4, 5 I 9:

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 8:

 • Projecte signat per tècnic competent.
 • Assumeix de direcció de les obres signat per tècnic competent.
 • Certificat de solidesa de la coberta on s’emplacen els panells fotovoltaics.
 • Justificant i codi generat del tipus PRE22-XXXX resultants de realitzar la PRE-SOLICITUD d’autorització a través de la Sede Electrònica d’AESA. ( Si la superfície a instal·lar és superior a 100 m2).

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 9:

 • Memòria explicativa/croquis explicatiu o bé projecte tècnic que especifiqui l’actuació a realitzar.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent. (http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/ocupacio-via-publica)

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de comunicació prèvia d’obres caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi rebut tota la documentació necessària per donar tràmit a la comunicació prèvia, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

        https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet presentar la sol·licitud de LLICÈNCIA PER RESERVA I OCUPACIÓ DE L'ESPAI DE LA VIA PÚBLICA i per algun dels següents conceptes:

 • OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES:
  • Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb materials o productes de la industria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els contenidors metàl·lics.
  • Ocupació o reserva especials i transitòria de la via pública
 • OCUPACIÓ AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:
  • Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, contenidors per la recollida i/o dipòsit de runes i altres aprofitaments anàlegs.
 • TANQUES, PUNTALS, BASTIDES, CASETES D’OBRA
  • Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancament, siguin o no per a obres i altres instal·lacions.
  • Ocupació de la via publica o terrenys d’ús públic amb bastides fixes, maquinària elevadora i altres elements anàlegs.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?

Si es vol ocupar la via pública per els supòsits esmentats relacionats amb obres, caldrà que prèviament s'hagi presentat la comunicació prèvia d'obres o s'hagi obtingut la llicència d'obres corresponent, en funció del tipus d'obra que es vulgui portar a terme.

QUIN COST TÉ?

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit es realitzaran a l’inici del procés de tramitació.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determini la ordenança fiscal 21 de l'Ajuntament d’Almacelles.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

En aquest tràmit de llicència d’ocupació de la via pública, no serà obligatori.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

 • Model de sol·licitud d’ocupació de la via pública degudament complimentada. (carrer, lloc exacte, tipus d'ocupació, superfície i període de temps). 

          Model sol.licitud d’ocupació de via pública

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós  i estarà degudament signat. 

          Model d'autorització de representació

 • Croquis de la zona o espai a ocupar.
 • Justificant de pagament de la liquidació.

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment d’ocupació de via pública caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi rebut tota la documentació necessària per donar tràmit a la llicència d’ocupació de la via pública, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número de l’expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet sol·licitar una LLICÈNCIA D’OBRES AL CENTRE HISTÒRIC.

Atenent a l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica està sotmès a llicència la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Per tant, en l’àmbit catalogat com a conjunt històric (illes de la Il·lustració) estan sotmesos a llicència els supòsits següents:

 TIPUS 1:

Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

 TIPUS 4:

 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

 TIPUS 5:

 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

 TIPUS 8:

 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.

 TIPUS 9:

 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En qualsevol moment abans de començar les obres.

L'interessat/ada ha de sol·licitar i obtenir la llicència municipal abans d'iniciar les obres preteses.

QUIN COST TÉ I COM ES POT FER EL PAGAMENT

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, es realitzarà un cop la llicència hagi estat aprovada per la Junta de Govern Local, prèviament a l’atorgament de la mateixa.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

Es obligatori dipositar una fiança segons article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 3:

En totes aquelles obres sigui en espai públic o privat, el sol·licitant de l’obra haurà de dipositar les fiances indicades en la llicència abans de començar l’obra i portar-ne el comprovant a l’Ajuntament.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material inferior a 1000 €.

FIANÇA: 200 €.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material superior a 1000 €.

FIANÇA s’aplicarà un 2% a l’import, amb un màxim de 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material inferior a 5000 €.

FIANÇA: 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material superior a 5000€.

FIANÇA: 3000 €.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA LLICÈNCIA D’OBRES AL CENTRE HISTÒRIC

PER TOTS EL TIPUS:

 • Model d’instància genèrica.

  Model instància ajuntament Almacelles

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós i estarà degudament signat.

  Model d’autorització de representació

 • Justificant de pagament de la liquidació.

ADDICIONALMENT PELS TIPUS 1, 4 I 5:

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 8:

 • Projecte signat per tècnic competent.
 • Assumeix de direcció de les obres signat per tècnic competent.
 • Certificat de solidesa de la coberta on s’emplacen els panells fotovoltaics.
 • Justificant i codi generat del tipus PRE22-XXXX resultants de realitzar la PRE-SOLICITUD d’autorització a través de la Sede Electrònica d’AESA. ( Si la superfície a instal·lar és superior a 100 m2).

ADDICIONALMENT PEL TIPUS 9:

 • Model d’acceptació de residus adjuntant el justificant de pagament.
 • Memòria explicativa/croquis explicatiu o bé projecte tècnic que especifiqui l’actuació a realitzar.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent.(http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/copy_of_regim-de-comunicacio).

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de llicència d’obres al centre històric caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi aprovat la llicència per Junta de Govern Local, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

Aquest tràmit us permet sol·licitar una LLICÈNCIA D’OBRES.

A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d’obra, segons l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica:

 • La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La instal·lació d’elements complementaris relacionats amb les obres, inclosos en el Reial Decret 2177/2004 o normativa que el substitueixi, com ara grues, sitges, bastides, etc.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • Els usos i les obres provisionals.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En qualsevol moment abans de començar les obres.

L'interessat/ada ha de sol·licitar i obtenir la llicència municipal abans d'iniciar les obres preteses.

QUIN COST TÉ I COM ES POT FER EL PAGAMENT

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, es realitzarà un cop la llicència hagi estat aprovada per la Junta de Govern Local, prèviament a l’atorgament de la mateixa.

El valor de pagament de la liquidació serà el que determinin les ordenances fiscals 4 i 6 de l'Ajuntament d’Almacelles i corresponen a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics.

CAL DIPOSITAR FIANÇA?

Es obligatori dipositar una fiança segons article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 3:

En totes aquelles obres sigui en espai públic o privat, el sol·licitant de l’obra haurà de dipositar les fiances indicades en la llicència abans de començar l’obra i portar-ne el comprovant a l’Ajuntament.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material inferior a 1000 €.

FIANÇA: 200 €.

 • En obres menors amb un pressupost d’execució material superior a 1000 €.

FIANÇA s’aplicarà un 2% a l’import, amb un màxim de 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material inferior a 5000 €.

FIANÇA: 1000 €.

 • En obres majors amb un pressupost d’execució material superior a 5000€.

FIANÇA: 3000 €.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA LLICÈNCIA D’OBRES

 • Model d’instància genèrica.

  Model instància Ajuntament Almacelles

 • Documentació acreditativa de la representació on expressament manifesta que autoritza a la persona física o jurídica corresponent que sigui el seu representant i aquest segon acceptar ser-ho. Hi constaran les dades d’ambdós complertes, fotocopia DNI/NIF d’ambdós i estarà degudament signat.

  Model d'autorització de representació

 • Projecte redactat i signat per tècnic competent, en el qual es detalli, amb tota exactitud, les obres que es demanen, amb la correcció de dibuix, exactitud i presentació indispensables. Estarà visat pel col·legi professional competent.
 • Quan procedeixi, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita en el Registre de la Propietat.

NOTA: En el cas que sigui necessari ocupar la via pública serà necessari realitzar la tramitació corresponent. (http://portals.ddl.net/gestio/ajuntament-dalmacelles/ajuntament/sol-licituds-d2019obres/ocupacio-via-publica)

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA?

Per realitzar el procediment de llicència d’obres al centre històric caldrà realitzar l’instancia genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/almacelles/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14769830?p_auth=wloENrhE) i adjuntar la documentació que es descriu al punt anterior.

COM ES POT FER EL PAGAMENT?

Quan s’hagi aprovat la llicència per Junta de Govern Local, s’emetrà la carta de pagament, notificant-la a través del canal que s’indiqui a la sol·licitud.

La liquidació de la mateixa, es podrà fer de les següents maneres:

 • A les oficines municipals, mitjançant targeta bancària, els dimarts i dijous de les 8:00h a les 13:30h.
 • On-line des de la web de l'Ajuntament

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=250193

 • Mitjançant els caixers de les oficines de Ibercaja o Caixabanc.

Un cop liquidada la taxa, indicant com a concepte el número del expedient, heu de remetre el comprovant a recaptacio@almacelles.cat o bé presencialment a les oficines municipals.

 

Partit Polític: AMUNT ALMACELLES - ARA PACTE LOCAL (ARA PL)

 • Sr. Joan Bosch Novell
 • Sra. Eva Quintana Montornés
 • Sr. Ramón Aldabó Pujol

Partit Polític: ALMACELLES EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (AeC - C)

 • Sra. Montserrat Cortasa Gras
 • Sr. Marc Dalmau Saba

Partit Polític: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Sr. Josep Torres Massot
 • Sra. Alba Torruella Canadell

Partit Polític: UNITS PER ALMACELLES - JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)

 • Sra. Vanesa Olivart Rosicart
 • Sr. Antonio Arnó Rico
 • Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades
 • Sr. Fernando Osuna Allué

Partit Polític: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • Sr. Òscar García Milagros
 • Sra. Estibalitz Torres Rodríguez