al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves

Tens entre 18 i 29 anys i tens una idea per iniciar un projecte empresarial? Aconsegueix fins a 15.120 €!

DIVENDRES 21 JULIOL 2023

Termini:
Del 18 de juliol fins al 20 de setembre de 2023, a les 15 hores

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms.

Requisits específics.

 • a) Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 • b) Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a autònom.
 • c) Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a autònom dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria i, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquests ajuts; és a dir des de l’1 de gener de 2023 fins 19 de setembre de 2023.
 • d) Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional per la qual ha sol·licitat l’ajut al llarg de tot el període subvencionable.
 • e) Dur a terme amb aprofitament, dins el període subvencionable, una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de convocatòria corresponent.

No en poden ser beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents en el moment de presentar la sol·licitud o durant el període subvencionable:

 • a) Els socis/sòcies de societats mercantils, cooperatives de treball associat, societats laborals o societats civils privades; ni tampoc els membres de comunitats de béns o d’entitats sense personalitat jurídica.
 • b) Els treballadors/ores autònoms col·laboradors.
 • c) Els treballadors/ores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat econòmica o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat econòmica per la qual sol·liciten l’ajut.
 • d) Els treballadors/ores autònoms que des de l’inici de la seva activitat i durant els 18 mesos següents hagin estat contractats per compte d’altri. A aquests efectes s’exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d’altri d’acord amb els límits següents: Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el treball per compte d’altri un màxim de 18 permanències en un període de 18 mesos. En cas de baixa anticipada com a treballador o treballadora autònom, d’acord amb el que preveu la base 23.3.b) d’aquest annex 1, es farà el prorrateig del límit de 18 permanències en funció dels mesos que hagi estat d’alta. A efectes d’aquest apartat, una permanència correspon a un dia de jornada completa en situació d’alta a la Seguretat Social com a treballador/ora per compte d’altri.
 • e) Els treballadors/ores autònoms que hagin estat beneficiaris d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

Que subvenciona?

L’objecte és  promoure la incorporació al mercat de treball de joves desocupats com a persones treballadores autònomes (iniciatives d’autoocupació) en l’àmbit temporal que estableixi la convocatòria corresponent d’aquests ajuts.

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/ora autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.

Així mateix, i dins el període subvencionable de l’ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:

 • Línia 1, actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. A efectes d’aquestes bases reguladores es considera micropoble el municipi de menys de 500 habitants. En el cas de la Ribera d’Ebre es considera micropoble La Palma d’Ebre i Vinebre.
 • Línia 2, actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Els autònoms amb domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a les dues línies de subvenció, sens perjudici del que preveu la base 11.2 d’aquest d’annex 1.

Quina quantitat em poden donar?

S’ha fixat un mòdul, la referència per determinar la quantia del mòdul és la normativa estatal per la qual es fixa el salari mínim interprofessional per a cada anualitat, amb les 14 pagues prorratejades a 12 mesos, entenent aquesta com una referència objectiva vàlida per a la determinació d’un mòdul econòmic en l’àmbit de les subvencions.

L’import del mòdul es fixarà anualment i es determinarà en la convocatòria. Per aquesta convocatòria la subvenció és d’un import fix de fins a 15.120,00 euros. En cas que es produeixi una actualització sobrevinguda del salari mínim interprofessional, es mantindrà l’import que estableixi la convocatòria d’ajuts publicada.

Normativa Relacionada:

BASES

CONVOCATÒRIA


Per qualsevol dubte i orientació en el procés de creació de l'empresa o orientació en el tràmit d'aquesta subvenció, podeu posar-vos en contacte amb l'ajuntament d'almacelles a través del numero de telèfon 973 74 12 12 o al correu electrònic infojove@almacelles.cat

 

Fitxers adjunts