al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de Ple Municipal, 19 de febrer de 2021 a les 8 h

INFORMACIÓ PÚBLICA

CONVOCATÒRIA DE PLE MUNICIPAL

 

D’acord amb l’establert en l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta Alcaldia ha convocat sessió de PLE ORDINARI d’aquest Ajuntament el dia 19 de febrer de 2021 a les 8:00 hores, de manera telemàtica segons es desprèn de les mesures de seguretat que es deriven de l’actual Estat d’Alarma per la pandèmia de COVID-19, formant-se l’ordre del dia amb les següents propostes:

 

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS, SI S’ESCAU.
 2. DESPATX D’OFICI PER DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS I RATIFICAR LES QUE S’ESCASIGUI.
 3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS SEUS ENS DEPENENTS PER AL 2021, AIXÍ COM LA PLANTILLA DE PERSONAL I ANNEXES DE L’EXPEDIENT. Exp. 1051/2020.
 4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANUALITAT 2019. Exp. 834/2020.
 5. DETERMINACIÓ D’IMPORT D’INVERSIONS A CRÈDIT PER A L’ANUALITAT 2021 I DELEGACIÓ D’ACORDS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Exp. 2021/125.
 6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. Exp. 1126/2020.
 7. MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT PER L’ORDENACIÓ DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI AL LLARG DE L’EIX ESTRUCTURADOR DE L’AVINGUDA JOSEP MAS D’ORDAL, AVINGUDA ESPORTS I L’AVINGUDA ERA DEL COMTE ÀMBIT DEL SUD 5. Exp. 154/2020.
 8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL «FUNDACIÓ RESIDÈNCIA D’AVIS D’ALMACELLES», AIXÍ COM LA CREACIÓ D’UNA ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL. Exp. 851/2020.
 9. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
 10. PRECS I PREGUNTES.

 

La sessió podrà seguir-se públicament mitjançant l’enllaç següent:

 

https://youtu.be/00RZrJ-pe5Q

 

 

Josep Ibarz Gilart

Alcalde d’Almacelles

 • Quan 19/02/2021 des de/d' 08:00"
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal