al contingut a la navegació Informació de contacte

Nova bonificació de la taxa d’escombraries

Es comunica que ja es pot sol·licitar la nova bonificació de la taxa d’escombraries.

DIVENDRES 02 FEBRER 2024

Una bonificació del 75% de la tarifa que correspongui a aquells subjectes passius els ingressos familiars dels quals no sobrepassin l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) * 1,5.

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) és un índex utilitzat com a referència per a la concessió d’ajudes o subvencions.

IPREM (8.400€) *1,5*Nº DE PERSONES AMB INGRESSOS DINS LA UNITAT FAMILIAR

 

Si els ingressos familiars > IPREM*1,5*nº persones amb ingressos: es denegarà la bonificació    

Si els ingressos familiars < IPREM*1,5*nº persones amb ingressos: es concedirà la bonificació            

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER A FER LA SOL·LICITUD:

  1. Model de sol·licitud de la bonificació de la taxa d’escombraries (es pot descarregar, o bé es pot recollir a les oficines d’atenció a la ciutadania).
  2. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del sol·licitant de la bonificació.
  3. Volant de convivència relatiu a l’immoble del qual es sol·licita la bonificació.
  4. Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
  5. Justificant del pagament de la taxa com a arrendatari de l’immoble.

 

TERMINI PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: DIA 20 DE FEBRER DE 2024