al contingut a la navegació Informació de contacte

250è Aniversari de la Fundació de la Nova Almacelles. Bases concurs logo i lema

Bases per escollir el logo i el lema en commemoració del 250è Aniversari de la Fundació de la Nova Almacelles (1773-2023)

1- OBJECTE DEL CONCURS

Disseny d’un logotipus i un lema destinats a ser la imatge representativa de les activitats que amb motiu de la Commemoració del 250è aniversari de la Fundació de la nova Almacelles l’any 2023, que desenvolupi l’Ajuntament d’Almacelles o la comissió que se’n creï.

CONTEXT HISTÒRIC

Almacelles, una de les poblacions més dinàmiques de les Terres de Lleida amb prop de 7.500 habitants, compta amb un centre històric declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 2007 pel Govern de la Generalitat. Destaca per la seva excepcionalitat i per ser l’únic exemple de població projectada i construida segons els paràmetres de la Il·lustració del segle XVIII. Tres foren els personatges principals que van dur a terme aquesta empresa: el rei Carles III que posà a la venda el despoblat d’Almacelles, el ric comerciant barceloní Melcior de Guàrdia i Matas que se’l va fer seu amb un projecte ambiciós de repoblament, i l’arquitecte barceloní Josep Mas Dordal, autor del projecte i de molts dels edificis més emblemàtics de la Barcelona del set-cents.

Cal retrocedir al segle XVII, durant la Guerra del Segadors, quan Almacelles es fa súbdita de França a favor del rei Lluís XIII. Al ser terreny fronterer es converteix en un camp de batalla vital on, després de dotze anys de guerra (1640 - 1652), l´unic que hi quedarà seran les ruïnes de la població medieval d’orígens sarraïns, i la victòria de Felip IV.

Romandrà quasi un segle despoblada fins que un ric comerciant barceloní, en Melcior de Guàrdia i Matas, decidí adquirir aquests terrenys a la Corona, de la mà del rei Carles III, i refer-hi una nova vila a l´estil il·lustrat que tant es portava al segle XVIII. Al 1771 els plànols de la nova Almacelles ja estaven enllestits i s’encarregà l’arquitecte de Barcelona, Josep Mas Dordal, autor d’obres tan emblemàtiques com el Palau Moja o la basílica de la Mercè, ambdós obres a la Ciutat Comtal. Aquest dissenyà un poble nou sota un nou concepte urbanístic. Va desenvolupar amb gran enginy el sistema de retícula ortogonal molt abans que a la ciutat de Barcelona es desenvolupés el pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà. En el planejament urbanístic s’hi observà el carrer central –coneguts actualment com a carrer Major i carrer de la Mercè-, i a banda i banda del temple parroquial quatre illes de cases, de les què destaca, encara actualment, la Casa de Cal Clara i part del què fou palau dels Barons d’Esponellà, residència del Senyor d’Almacelles en les seves estades a la vila que havia manat repoblar.

De fet, una altra de les característiques de la Nova Almacelles de la què celebrarem ben aviat el 250è aniversari de la seva fundació, són els vincles entre les ciutats de Barcelona i Almacelles, dues ciutats unides per la seva història, que van fer possible que l’any 2005, en el marc solemne de la Sala de les Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, signessin un conveni de col·laboració i agermanament entre ambdues ciutats, a fi de potenciar i difondre els lligams històrics i culturals comuns a les dues poblacions.

Els motius d’aquest agermanament ve determinat per diversos lligams històrics, socials i antropològics que, ja des del segle XVIII, es van fer notòriament palesos. Aquests lligams són excepcionalemnt únics i sense cap altre precedent conegut fins a la data. Vegem alguns d’aquests punts en comú.

El fundador i repoblador de la nova Almacelles durant la segona meitat del segle XVIII, fou el ric hisendat barceloní Melcior de Guàrdia i Matas, que alhora era membre de pes de la Junta de Comerç de Barcelona, ciutadà honrat de la Ciutat Comtal, Tresorer en Cap de la Reial Audiència de Barcelona, a més de fundador de la Conferència físico-matemàtica experimental i de l’Escola de les Nobles Arts de la Junta de Comerç. Melcior de Guàrdia aporta elements tradicionals pròpiament barcelonins com ara establir Ntra. Sra. de la Mercè com la patrona d’Almacelles, fer la col·locació de la primera pedra de la nova població el dia 24 de setembre de 1773, tot coincidint amb aquesta onomàstica, o donar-li el nom d’Almacelletes al nucli agregat de la Saira, imitant l’exemple seguit a Barcelona, amb la designació de Barceloneta al nou barri sorgit prop del port.

El disseny i planificació de la nova ciutat d’Almacelles es cou des de Barcelona per encàrrec de Melcior de Guàrdia al més prestigiós dels arquitectes barcelonins d’aquella època: en Josep Mas Dordal. Aquest fou autor, a més del disseny quadriculat, racional i simètric de la nova vila a l’estil del barri de la Barceloneta (ambdós contemporanis en el temps i únics exemples d’urbanisme propi de la Il·lustració) del Palau Moja de la Rambla, de la basílica de Ntra. Sra. de la Mercè, de l’ampliació del Palau Episcopal de Barcelona, de l’església de Sant Vicenç de Sarrià o de l’ampliació de l’església i convent del Bon Succés, entre altres.

Per acabar amb aquest context històric, afegir que el segle XIX acabà amb l´arribada del tren a la població (1861), notables millores a la vila, un considerable augment demogràfic i un desig que es compliria poc després de començar el segle XX: la construcció del Canal d´Aragó i Catalunya.

Al 1910 s´inaugurà el tram català d’aquest canal i la vida d´Almacelles va fer un canvi radical. El reg de totes aquelles extensions ermes va fer que acudissin centenars i centenars de nous pagesos que deixaven les seves penúries i decidien provar sort en aquell nou territori. Així, es triplicà la població en poc menys de vint anys, i s´assoliren els tres mil dos-cents habitants pels volts dels anys trenta.

La Guerra Civil  Espanyola incidí, sens dubte, negativament en aquest desenvolupament iniciat al 1910, però potser no tant com en altres viles veïnes; i es progressà a un ritme superior a l´esperat, esdevenint Almacelles –avui per avui– en una de les ciutats més puixants de les Terres de Lleida.

2- PARTICIPANTS

Podrà participar-hi tota persona física, major de setze anys que ho desitgi, qualsevol que sigui el seu lloc d’origen o residència.

No podran participar membres del jurat ni persones que guardin parentiu de primer grau amb aquells.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes, 2 per al logotipus i 2 per al lema.

3- PROPOSTA

Els treballs consistiran en la presentació d’un logotipus i d’un lema original i inèdit, que no s’hagi presentat anteriorment a cap concurs.

El logotipus consistirà en un element gràfic que identifiqui clarament el 250è aniversari de la Fundació de la nova Almacelles i que transmeti alhora tradició i modernitat.

El lema consistirà en una frase que ens identifiqui com a municipi i la seva història.

a- Format

El logotipus i lema proposats hauran de presentar-se en color i en blanc i negre.

Preferiblement, s’hauran d’utilitzar colors que siguin fàcils de traslladar a escala de grisos, per a la realització posterior tant en color com en blanc i negre.

Es presentarà en format GIF, JPG o TIP amb una resolució mínima de 300 píxels (recomanant la resolució més gran possible).

El lema es presentarà en català, castellà, anglès i francès.

Cada concursant adjuntarà un arxiu amb una breu explicació i la descripció de l’allò que vol transmetre amb la seva obra.

b- Identificació

S’utilitzarà la següent nomenclatura per a denominar els diferents arxius que componen la proposta:

DNI concursant_logoilema1_c. Presentació en color

DNI concursant_logoilema1_bn. Presentació en blanc i negre

En cas de presentar un segon treball, el nom dels arxius serà el següent:

DNI concursant_logoilema2_c. Presentació en color

DNI concursant_logoilema2_bn. Presentació en blanc i negre.

En el logotip no podrà figurar cap text, és a dir, serà només una representació gràfica o simbòlica. No obstant això, podran incloure’s alguns caràcters alfabètics o numèrics sense que configurin cap text predefinit.

Juntament amb els arxius del o dels logotipus proposats, els concursants adjuntaran en el mateix correu electrònic de presentació al concurs, la fitxa d’inscripció annexa al final d’aquestes bases, adequadament emplenada i en format DOC, DOCX o PDF.

c- Presentació de projectes

Els dissenys de logotipus i lemes es presentaran en suport digital via correu electrònic a la següent adreça: ajuntament@almacelles.cat

S’admetran a concurs totes les obres que compleixin les presents bases i es presentin abans del 28 de maig de 2021.

d- Criteris de valoració

El jurat valorarà:

* Identificació amb la vila d’Almacelles

* Disseny innovador i creatiu

* Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, etc.)

4- EL JURAT

El jurat estarà integrat per persones relacionades amb les arts i l’ens organitzador.

El veredicte serà inapel·lable i no s’acceptaran instàncies ni al·legacions sobre aquest tema.

La decisió del jurat s’adoptarà per majoria de vots emesos i serà inapel·lable.

La decisió del jurat es donarà a conèixer abans del dia 15 de juny de 2021 mitjançant notificació via correu electrònic al guanyador/a. Així mateix, la decisió del jurat es farà pública a través de nota de premsa als mitjans de comunicació i difusió en la pàgina web de l’ajuntament.

5- PREMI

S’atorgarà un únic premi dotat en 800,00€ el qual es lliurarà al guanyador/a, presencialment. El premi podrà ser declarat desert en cas que així ho determini el jurat.

Així mateix, es farà lliurament al guanyador d’una placa commemorativa del concurs en les quals s’emprarà per primera vegada el logo i el lema al·lusius al 250è aniversari de la Fundació de la nova Almacelles.

El lliurament de premis es realitzarà en un acte el dia 22 de juny de 2021.

6- ANONIMAT

El/la secretari/ària i responsable de la gestió del concurs es comprometrà, mitjançant declaració jurada, a mantenir la confidencialitat de les dades registrades en les fitxes d’inscripció i la seva correspondència amb els logotipus presentats. Igualment vetllarà per la integritat de la realització del concurs.

Amb la finalitat de garantir l’anonimat dels participants, la responsable del concurs imprimirà i guardarà la informació aportada per cadascun dels participants en la fitxa d’inscripció. Aquesta fitxa estarà lligada a un número de participació que s’afegirà als arxius gràfics dels logotipus.

La correspondència entre els números de les fitxes de participació i la dels arxius gràfics serà una informació que només estarà en poder del/de la responsable de la gestió del concurs, i s’aportarà al Jurat una vegada s’hagi dictaminat el concurs, juntament amb les dades dels participants que figurin en la fitxa d’inscripció.

7- DRETS DE PROPIETAT

a.- L'import de l'premi implica el dret a l'ús de l'obra per part de l'Ajuntament d’Almacelles, però no la seva propietat. El guanyador/a del concurs cedirà per tant, i de manera intemporal, els drets de reproducció de la seva obra a l'Ajuntament d'Almacelles, qui podrà difondre’l i reproduir-lo en diferents mitjans i formats, sempre que es respecti en tot moment la integritat de la mateixa, sense deformacions o modificacions que afectin el disseny original. L'autor/a mantindrà sempre el dret de paternitat sobre la seva obra i sobre la integritat de la mateixa. Basant-se l'article 14 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola, l'autor/a conservarà sempre els seus drets de caràcter moral, de manera que en tot moment hi haurà reconeixement a la seva condició de creador de l'obra realitzada.

b- El guanyador/a declara ser autor/a i legítim propietari/a dels drets d'autor relatius a totes i cadascuna de les obres presentades a concurs.

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícita l’acceptació de totes aquestes bases i la decisió del jurat. Tot cas no previst en les presents bases serà resolt pel Jurat, comunicant-se a cada participant tal decisió.

FITXA D’INSCRIPCIÓ

REPRESENTANT

NOM....................................................................................................... COGNOMS..............................................................................................

DNI ........................................

DADES DE CONTACTE

ADREÇA.................................................................................................

CIUTAT ........................................PROVÍNCIA ..........................................

C.P. ...........................................

TELÈFON ..................................

CORREU ELECTRÒNIC ............................................................................

PRESENTA ELS SEGÜENTS DOCUMENTS;

DNI concursant_logoilema1_c.

DNI concursant_logoilema1_ bn.

DNI concursant_logoilema2_

Per tot el què, es proposa a la Junta de Govern:

PRIMER. Aprovar les bases del concurs segons consten a la part expositiva.

SEGON. Convocar el concurs, donant publicitat de les anteriors bases per garantir-ne la pública concurrència.

TERCER. El jurat estarà constituït pels següents membres:

Josep Ibarz Gilart ( President)

Magda Vendrell Vilanova (Tècnic ajuntament d’Almacelles)

Oscar Lalana Foj ( Secretari)

Antonieta Palau Casañé (Vocal)

Josep Pascual Cara (Vocal)

Luisa Noriega Montiel (Vocal)

Gemma Capdevila Barbé (Vocal)

Montse Zapater Sans  (Vocal)

Almacelles, març de 2021

  • Què concurs
  • Quan 01/03/2021 a 10:00 a 28/05/2021 a 23:55
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Document Actions