al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases Premi Il·lustració del segrià

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el 1er Premi de Il·lustració del Segrià, que organitza el Consell Comarcal del Segrià amb els següents objectius: premiar i donar a conèixer la il·lustració en totes les seves àrees d’aplicació; fomentar els valors de la il·lustració com a mitjà expressiu i eina de comunicació; donar visibilitat als autors i autores de la il·lustració gràfica de les Terres de Ponent i descobrir nous talents en l’art de la il·lustració entre el col·lectiu juvenil.

Persones destinatàries

Poden participar-hi totes les persones residents a la Unió Europea que el dia de finalització del termini d’inscripció al certamen tinguin complerts 16 anys.

Premis

Es fixen dos categories de premis:

Categoria absoluta (a partir de 25 anys): Primer premi , valorat en 500€ i segon premi de 400€

Categoria jove ( de 16 a 24 anys): s’estableix un únic premi de 300€

Temàtica del premi

En aquest edició 2020, la temàtica del premi gira al voltant del poema “ La llar que vam ser, la que duem tatuada al rostre ” de l’escriptor lleidatà Eduard Batlle. El poema estarà disponible a la web www.segrià.cat/cultura/premis.

Característiques de les obres

Les il·lustracions que es presentin a aquest premi hauran de complir els següents requisits:

- Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altra convocatòria i signats per un únic autor o i autora.

- Les il·lustracions podran ser de qualsevol estil o tècnica sempre que siguin reproduïbles.

Forma de presentació

- Cada persona podrà presentar entre una i dos il·lustracions per categoria.

- Totes les il·lustracions, tant si són d’una tècnica tradicional com digital, hauran de presentar-se sobre suport de cartró blanc de 30x 40 cm. La mida de les il·lustració és lliure. El cartró ha de portar, al revers, el títol amb el qual es presenta la il·lustració . No ha de contenir , en cap cas, la identificació de l’autor/a.

- La il·lustració ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat on consti: A la part exterior del sobre, la categoria en què es participa (absoluta o jove), el títol de la il·lustració o il·lustracions presentades. A l’interior del sobre una plica on consti: nom i cognoms, fotocòpia DNI/NIE/passaport, adreça i població, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic de contacte i breu ressenya biogràfica.

Lloc de presentació

-Les il·lustracions poden presentar-se a la seu del Consell Comarcal del Segrià , o bé per correu certificat (c. del Canyeret, 12, 25007-Lleida ). En ambdós cassos embalades i resguardades per evitar possibles desperfectes.

-En el cas que s’enviïn per correu certificat , s’accepta com a data vàlida la consignada pel servei de correus en el sobre o paquet. El Consell Comarcal del Segrià no assumeix cap responsabilitat per les pèrdues o els danys causats durant la tramesa.

-Tots els treballs seran admesos per la secretaria del certamen, la qual en garantirà els drets de custòdia d’acord amb el procés de deliberació i selecció de les persones guanyadores.

Termini de presentació

En la convocatòria 2020, les il·lustracions es poden presentar fins al 14 de desembre del 2020.

Jurat i procés de selecció

El jurat està composat per persones relacionades amb el mon de la il·lustració: Carles Porta, artista visual, Lily Brick, muralista, Matias Tolsà, Il·lustrador i representants del Consell Comarcal del Segrià.

El jurat durà a terme la valoració de les obres en funció als següents criteris: compliment de les bases del certamen; adequació a la temàtica del premi; originalitat i creativitat de l’obra; recursos tècnics emprats (composició, traç, color...); qualitat artística de l’obra i criteri personal de cada membre del jurat.. A criteri del jurat el premi podrà ser declarat desert en totes i cadascuna de les seves categories. El veredicte del jurat és inapel·lable.

La publicació del nom dels guanyadors tindrà lloc durant els dies següents i s’anunciarà degudament al web de l’entitat: www.segria.cat

Drets de reproducció. Exposició itinerant

Conjuntament amb les obres premiades es farà una selecció de il·lustracions que s’exposaran de forma pública i itinerant per diferents municipis de la comarca, amb el consentiment previ dels autors i autores i durant el període d’un any. Totes elles identificades tal com estableix la normativa de la propietat intel·lectual vigent.

Els participants en el concurs garanteixen ser els autors i propietaris del treball que presenten i es responsabilitzen totalment que no hi ha drets de tercers en les obres presentades, així com de tota possible reclamació per drets d’imatge. La propietat intel·lectual de les il·lustracions serà en tot moment de l’autor o autora qui autoritza al Consell Comarcal del Segrià per fer-ne la difusió i exposició als termes que preveuen aquests bases.

Les il·lustracions no premiades ni seleccionades es podran recollir durant el període de 30 dies. Un cop transcorregut aquest termini els exemplars no recollits quedaran en propietat del Consell Comarcal del segrià.

Consideracions finals

El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors.

En qualsevol circumstància, el Consell Comarcal del Segrià garanteix l’autoria dels treballs , tal com estableix la legislació vigent.

El jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes bases en les condicions que, extraordinàriament, ho requereixin. L'acceptació d'aquestes bases és condició indispensable per participar en el certamen.

Temàtica premi-poema

LA LLAR QUE VAM SER, LA QUE DUEM TATUADA AL ROSTRE

La llar, acollidora i neta. La llar, petita, assolellada i vella

La llar perduda. La llar que ningú mai no envairia.

La llar de l’etern retorn. Som milers que la cerquem en va.

I molts més encara els que no la cerquen: la creuen runa

d’enderroc. La llar que els vents afuaren.

Garbuix de noms propis. Allà on s’establiren les línies

mestres dels que som. El model dels simulacres,

tot i que res pot ser el mateix. Noves jàsseres

fan altres cases. L’orfandat no marxa amb aigua i sabó.

La llar enclavada a la memòria. La llar de les obsessions.

La llar dels naufragis. La puta llar.

La llar que ens assetja des d’alguna mirada.

La llar que vam ser, la que duem tatuada al rostre

Eduard Batlle

[Suite borgenca, 2016]

  • Quan 11/11/2020 de 11:20 a 11:20
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal