al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases del 21è concurs literari Josep Carner

La cultura és part essencial d’una societat, en marca el seu tarannà, la forma d’entendre i afrontar les situacions que se’n viuen entorn a ella. El món que ens envolta, les nostres costums, totes i cadascuna de les nostres tradicions ens són un clar reflexe de la nostra cultura, les quals, ens identifiquen com a comunitat i com a col·lectiu social tal com som.

DIMECRES 10 ABRIL 2024

La literatura en totes les seves vessants, ja sigui en versos poètics, contes infantils i juvenils, novel·la negra, còmica o policíaca en són part de la nostra cultura, són l’expressió escrita del que som, del que sentim i com ens sentim, són una imatge de les coses que ens van envoltant al llarg de la nostra vida, però també part dels nostres somnis.

La Festa de Sant Jordi no deixa de ser l’expressió social més gran feta, sentida i arrelada a la societat catalana, la qual any darrera any anem celebrant envoltats de parades de llibres i roses on l’amor i la cultura es barregen com dos grans amants inseparables de la nostra cultura.

L’Ajuntament d’Almacelles, en honor a la figura de Josep Carner i Garriga, escriptor, professor i poeta de la nostra població, va realitzant un concurs literari per tal de promoure la cultura i la escriptura literària dins de la festivitat de Sant Jordi on aquest 2024 arribem a la 21à edició.

Però tot concurs té necessitat d’unes bases on posin les normes i requisits necessaris per regular com concursar i com definir tots els premis a lliurar per part dels concursants, convertint-se per tant en tot aquell marc normatiu que ens permetrà un desenvolupament harmònic per tots els que estimen la cultura, comparteixin el plaer de l’escriptura, ens delectin amb les seves històries i ens vulguin acompanyar en el transcurs d’aquest concurs.

ARTICLE 1. Objecte

Constitueix l'objecte del concurs literari Josep Carner seleccionar els millors treballs literaris amateurs presentats per cada una de les categories establertes i requisits definits en aquestes bases.

 

ARTICLE 2. Destinataris

Podran participar-hi totes aquelles persones amants de la literatura, que siguin amateurs i s’estableixen quatre categories en funció de l’edat dels autors:

1a Categoria. Per a tots aquells nens i nenes residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Primària.

2a Categoria. Per a tots aquells nois i noies residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Secundària.

3a Categoria. Categoria Juvenil. Adreçada als estudiants de 1r. i 2n de batxillerat i als joves de 17 a 22 anys residents a Almacelles i pobles del voltant.

4a Categoria. Categoria adults. A partir dels 23 anys.

 

 

ARTICLE 3. Requisits del participants

Els participants s’hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.

 

ARTICLE 4. Requisits dels treballs a presentar

 Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver esta guanyador en altres concursos.

Podran ser en prosa o poesia, i en aquesta convocatòria les temàtiques proposades seran les següents:

  1. L’aigua, per a la 1a i 2a categoria
  2. Lliure, per a la 3a i 4a categoria

 

PROSA

Si l’estil és en prosa hauran de tenir un mínim d’ un full i un màxim de tres en la categoria de primària i secundària, i un mínim de tres i un màxim de deu en les categories juvenil i adult.

 

POESIA

Si l’estil és en poesia no hi ha límit mínim en cap de les categories, si bé el màxim no podrà sobrepassar els deu fulls.

El suport haurà de ser en paper mida DIN-A 4, per una sola cara, amb espai convencional, grapats, amb el títol a tots els seus fulls i numerats.

Haurà de ser escrit en ordinador, la qual s’estableix com lletra estàndard l’Arial 12. Tanmateix, en la categoria infantil s’acceptaran els treballs redactats a mà i en tècniques o suports diferents.

 

ARTICLE 5. Presentació dels treballs

Tots els treballs, hauran de presentar-se en un sobre tancat a la recepció del Centre Cultural d’Almacelles.

En el sobre o en l’assumpte del correu hi figurarà la referència “21è Concurs literari Josep Carner i Garriga”, amb el pseudònim de l’autor i la categoria en la qual vol participar.

Dins del sobre caldrà que hi figurin, dins d’un altre sobre, les dades personals (Nom i Cognoms), DNI, adreça i telèfons de contacte de l’autor i adreça electrònica, així com la declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals (Annex I) i la cessió de dret de propietat intel·lectual (Annex II).

ARTICLE 6. Termini per a la presentació

La data límit per a la presentació dels treballs en serà el 16 d’abril.

 

ARTICLE 7. Jurat

El jurat estarà format per membres relacionats amb el món de l’ensenyament, de la literatura i representants de l’Ajuntament d’Almacelles.

La decisió del jurat qualificador serà inapel·lable i podrà reservar-se el dret de declarar desertes algunes de les categories.

 

ARTICLE 8. Premis dels treballs

Els premis seran atorgats pel jurat en funció de les quatre categories en què es classificaran els concursants: Primària, Secundària, Juvenil i Adults.

 

Primària

1r curs: 1r Premi i accèssit

2n curs : 1r. Premi i accèssit

3r curs: 1r. Premi i accèssit

4t curs: 1r. Premi i accèssit

5è curs: 1r. Premi i accèssit

6è curs: 1r. Premi i accèssit

 

Secundària            

1r i 2n. curs: 1r Premi i accèssit

3r i 4t.curs: 1r. Premi i accèssit

 

Juvenil (1r i 2n Batxillerat i joves de 17 a 22 anys)

1r Premi: 150€

Accèssit: 75€

 

Adults (a partir dels 23 anys)

1r Premi: 150 €

Accèssit: 75 €

 

Els treballs guanyadors passaran a formar part del fons literari i els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almacelles.

 

ARTICLE 9. Lliurament dels premis

 El dia del lliurament dels premis serà el dia 22 d’abril a l’auditori del Centre Cultural, el qual es quan en seran públics els resultats i es publicaran a la web de l’Ajuntament, al taules d’anuncis i altres mitjans que en cregui oportú.

 

ARTICLE 10. Acceptació de les Bases

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Així mateix l’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes bases, si ho exigís una causa justificada.

 

ARTICLE 11. Protecció de dades

La participació en el concurs comporta la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en aquestes bases, d’acord amb el que es preveu al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

De la mateixa manera s’autoritza la publicació en les pàgines web del nom i l’obra guardonada, així com en altres possibles publicacions on es pugui recollir els noms dels autors i les obres guardonades.

Així mateix, i amb la finalitat de donar visibilitat a l’esdeveniment, els participants autoritzen a la utilització de la seva imatge en mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etc.) durant l’acte de lliurament dels premis.

No es cediran dades a tercers, tret d’aquelles que en siguin d’obligació legal.

Així mateix els participants tenen el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament de les dades adreçant-se al correu electrònic ajuntament@almacelles.cat.

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

L’Ajuntament d’Almacelles es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors que en qualsevol cas garantirà l’autoria dels treballs.

 

ANNEX I

Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Almacelles, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.

(descarrega i omple l’annex)

                         

ANNEX II

Document de cessió dels drets de propietat intel·lectual d’una obra guanyadora per les categories Juvenil i Adults

 (descarrega i omple l’annex)